Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, znajdujących się pod adresem mariadietetyk.pl

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem https://mariadietetyk/regulamin
  Sprzedawca/Usługodawca/Administrator –Maria Łojewska – Dietetyk, ul. Janusza Korczaka 2/38, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762477012;
 2. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej mariadietetyk.pl
 3. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną – dokonująca zapisu na szkolenie i tym samym zamówienia usługi szkoleniowej; użyte w niniejszym regulaminie określenie Klient/Kupujący dotyczy zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę;
 4. Konsument – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący zamówienia usługi szkoleniowej niezwiązanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną – dokonujący zapisu na szkolenie i tym samym zamówienia usługi szkoleniowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 6. Strona internetowa – prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę serwis internetowy pod adresem: mariadietetyk.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik ma dostęp do publikowanych treści, w tym artykułów oraz informacji dotyczących organizowanych szkoleń, a także do sklepu internetowego;
 7. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę serwis internetowy pod adresem: mariadietetyk.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zapisu na szkolenie i tym samym zamówić usługę szkoleniową, stając się Klientem/Kupującym;
 8. Zamówienie – dokonanie przez Klienta zapisu na konsultację online lub kupna produktu elektronicznego – diety;
 9. Szkolenie – zajęcia prowadzone w formie wykładów i/lub warsztatów w trybie stacjonarnym.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, a także określa prawa i obowiązki Sprzedawcy/Usługodawcy i Klientów/Kupujących; jak również jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mariadietetyk.pl
 3. Do korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, a w szczególności do dokonania Zamówienia, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 4. Zamówienie w Sklepie Internetowym może zostać dokonane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 5. Organizowane przez Usługodawcę Szkolenia prowadzone są w języku polskim.
 6. Korzystając ze Strony Internetowej, Użytkownik może zamieszczać komentarze pod wpisami, z zachowaniem zasad kultury osobistej.
 7. Komentarze wulgarne, noszące znamiona mowy nienawiści, a także nie będące związane z tematem danego wpisu – mogą zostać usunięte przez Administratora.
 8. Zamieszczenie komentarza pod wpisem na blogu odbywa się przy wykorzystaniu Wtyczki komentarzy na Facebooku (https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/).

§ 3. Procedura składania Zamówień

 1. Składanie Zamówień (zapis na konsultację online lub kupienie produktu elektronicznego – diety) odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy umożliwia składanie Zamówień przez całą dobę, we wszystkie dni w roku, za wyjątkiem sytuacji, w której przeprowadzane są czynności serwisowe.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący:
 • wybiera produkt, zwracając szczególną uwagę na rodzaj produktu elektronicznego – diety;
 1. Potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptuje ich treść (zaznaczając odpowiednie pole w formularzu).

§ 4. Metody płatności

 1. Podane w Sklepie Internetowym ceny uczestnictwa w Szkoleniu wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (z VAT).
 2. W celu otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola w formularzu Zamówienia.
 3. Za datę sprzedaży uznaje się datę Szkolenia, w związku z czym faktura VAT może zostać wystawiona najwcześniej 30 dni przed terminem Szkolenia.
 4. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.
 5. Kupujący może dokonać płatności za pośrednictwem:
 • systemu płatności elektronicznych,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w podsumowaniu Zamówienia.
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności, w wybrany przez siebie sposób, w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej oraz w Sklepie Internetowym, jak również materiały udostępniane Klientowi po zrealizowanym Szkoleniu, a w szczególności treści oraz zdjęcia i grafiki zamieszczone w prezentacjach multimedialnych, stanowią wyłączną własność Usługodawcy i podlegają ochronie, a ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Udostępnione przez Klienta dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także wykorzystywania plików cookies zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa – szczególnie ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych oraz Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku Konsumentów również przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient, którego adres mailowy znajduje się bazie Sprzedawcy, zostanie mailowo poinformowany o każdej zmianie Regulaminu.
 4. Zmiany w Regulaminie mają zastosowanie do Umów zawartych po ich wprowadzeniu i nie mają zastosowania do Umów wcześniej zawartych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2020 i ma zastosowanie do produktów kupionych od tego dnia.